Rizikové kácení, péče o les a vzrostlé stromy

Povolení kácet

 

Kdy není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin?

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,nevyžaduje:

–      pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

–      pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2

–      pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

–      pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích  v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň 

–      jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)

–      z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem

(Pozn. Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.)

 

Kdy je možno provádět kácení dřevin rostoucích mimo les?

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (§ 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.) tj. od 1. listopadu do 31. března.

 

 

Povolení kácet.docx (15431)

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdravý les Martin Solanský
Loučka 84
756 44

IČO : 754 740 26
Tel .: 725 640 164